Truth Group

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Team Photo

Team Members

  • Xiaosong Liu
  • Boyan Xue
  • Xiao Fu
  • Jianming Huang
  • Yuan Wang
  • Ruslan Pentyskul

Faculty advisor: Yong Li

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

0.12%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi