Alpha (2019-20)

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Team photo
Yi Wang
Zhenxing Ning
Haiyan Yang
Zhiwei Zhang
Liangliang Li
Kai An

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

2.97%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi